Java Web Start 6.0.180

Java Web Start 6.0.180

Sun Microsystems, Inc. – Freeware –
ra khỏi 12 phiếu
4 Stars User Rating
Java Web Start is an application-deployment technology that gives you the power to launch full-featured applications with a single click from your Web browser. You can now download and launch applications, such as a complete spreadsheet program or an Internet chat client, without going through complicated installation procedures.

Java Web Start includes the security features of the Java platform, so the integrity of your data and files is never compromised. In addition, Java Web Start technology enables you to use the latest Java SE technology with any browser.

Tổng quan

Java Web Start là một Freeware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Sun Microsystems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Java Web Start là 6.0.180, phát hành vào ngày 13/01/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Java Web Start đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Java Web Start đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Java Web Start!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có Java Web Start cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản